Ympäristökorvaukset

Ympäristökorvaukset koostuvat ympäristösitoumuksesta, jonka eri toimenpiteillä parannetaan maataloustuotannon ympäristökestävyyttä sekä ympäristösopimuksista, joilla edistetään luonnonhoitoa ja geenivarojen säilymistä.

Ympäristökorvaukset

Ympäristökorvaukset ovat EU:n ja Suomen yhdessä rahoittamia ympäristötoimenpiteitä. Ympäristökorvaukset koostuvat ympäristösitoumuksesta, jonka eri toimenpiteillä parannetaan maataloustuotannon ympäristökestävyyttä sekä ympäristösopimuksista, joilla edistetään luonnonhoitoa ja geenivarojen säilymistä.

Ympäristösitoumus on suunnattu aktiiviviljelijöille. Siinä kaikille yhteisten ja vaihtoehtoisten toimenpiteiden lisäksi tuensaaja voi valita tilalleen soveltuvat lohkokohtaiset toimenpiteet. Näitä ovat kerääjäkasvien viljely, maanparannus- ja saneerauskasvien viljely, puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu, suojavyöhykkeet, turvepeltojen nurmet, lintupellot, kiertotalouden edistäminen sekä valumavesien hallinta. Ottamalla käyttöön ympäristösitoumuksen toimenpiteitä viljelijä voi mm. parantaa ravinteiden kierrätystä, peltomaan rakennetta ja luonnon monimuotoisuutta, edistää hiilensidontaa sekä ehkäistä kasvihuonekaasujen vapautumista ja ravinteiden huuhtoumaa pelloilta. Ravinteiden käytön rajoitukset eivät enää sisälly ympäristösitoumukseen vaan ravinteiden käyttöä säädellään tukijärjestelmistä riippumattomasti lainsäädännön kautta.

Ympäristösopimus maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon on suunnattu viljelijöille ja rekisteröidyille yhdistyksille. Ympäristösopimus kosteikkojen hoitoon on tarkoitettu edellä mainittujen lisäksi myös vesioikeudellisille yhteisöille. Nämä sopimukset vaativat kohdekohtaisen suunnitelman ja ne edistävät maatalouden vesiensuojelua, ilmastonmuutoksen hillintää ja maatalousluonnon monimuotoisuutta. Ympäristösopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta edistää Suomelle alkuperäisten rotujen säilyttämistä ja ympäristösopimus alkuperäiskasvien ylläpitoon kannustaa vanhojen kasvilajikkeiden ylläpitoon.