Allmännyttiga miljöinvesteringar

Allmännyttiga investeringar för att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den

Investeringar för att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den eftersträvar klimatneutralitet.  Genom dessa investeringar skapas och förbättras landsbygdens energi- och resurseffektivitet samt säkerhet. Investeringarna kan vara investeringar som ökar användningen av förnybara energikällor samt investeringar som ökar energieffektiviteten och energibesparingen.

Stödets andel av de godkända kostnaderna kan vara högst 80 procent av godkända, rimliga kostnader. Stödet kan beviljas för ett offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund.

Allmännyttiga investeringar i hållbar förvaltning av naturresurser

Investeringar i hållbar förvaltning av naturresurser främjar och förbättrar vattenskyddets situation. Genom investeringarna kan man stärka samarbetet och nätverkandet samt utveckla nya metoder, verktyg och verksamhetssätt för att vårda och iståndsätta små vattenområden, bebyggda vattenskyddsvåtmarker och andra områden och marken.

Stödets andel av de godkända kostnaderna kan vara högst 80 procent av godkända, rimliga kostnader. Stödet kan beviljas för ett offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund.

 

Allmännyttiga investeringar för att främja naturens mångfald

Investeringar för att främja den biologiska mångfalden förbättrar landskapsvården, mångfalden i bylandskapen och naturen samt ekosystemtjänsterna på landsbygden.
De objekt som stöds ökar landsbygdsområdets dragningskraft och rekreationsmöjligheter.

Stödets andel av de godkända kostnaderna kan vara högst 80 procent av godkända, rimliga kostnader. Stödet kan beviljas för ett offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund.

Ansökningen om landsbygdsutvecklingsprojekten inleds under 2023

Vi informerar på dessa sidor när ansökan om stöd inleds.

Att ansöka om stöd:

 1. 1
  Kontakta först NTM-centralen eller Leader-gruppen och presentera din idé.

  NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

 2. 2
  Avtala om annan finansiering för projektet innan du gör ansökan och avsätt medel för självfinansieringsandelen.

  Reservera också tillräckligt med kompetenta personer för att genomföra projektet.

 3. 3
  Gör din ansökan elektroniskt i Hyrrä-tjänsten.
 4. 4
  När du får ett meddelande om anhängiggörande kan du börja genomföra projektet.

  Projektets kostnader är stödberättigande efter anhängiggörandet. Finansieringen av ditt projekt bekräftas dock först när du får beslutet – tills dess genomför du projektet på egen risk.

 5. 5
  När du får beslutet vet du om ditt projekt har beviljats finansiering eller inte.

  Läs beslutet noggrant – det innehåller viktig information.