Miljö- och klimatsamarbetsprojekt

Klimatsamarbetsprojekt

I klimatsamarbetsprojektet ökas sakkunskapen om klimatförändringen, identifieringen av risker och anpassningsbehov och metoder, det internationella samarbetet och samarbetet över sektorsgränserna. Projektet främjar resurs- och materialeffektivitet, till exempel effektivisering av energianvändningen, minskning av matsvinnet, energisparande rörlighet och hållbar konsumtion.

Stöd kan beviljas för högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

Naturresurssamarbetsprojekt

I naturresurssamarbetsprojektet ökas sakkunskapen och samarbetet över sektorsgränserna både i fråga om naturresurser och naturens mångfald.

Projektet ökar kunskapen om avrinningsområdenas tryckfaktorer och vattenskydd, återvinning av näringsämnen och tillgängliga nya metoder samt skapar idéer och impulser för nya samarbets- och affärsmöjligheter för invånare, föreningar och företagare. I samarbetsprojektet söker man lösningar för effektivisering av kolbindningen, effektiv användning och återvinning av näringsämnen samt riskhantering i takt med att extrema väderfenomen ökar. Projektet främjar den biologiska mångfalden.

Stöd kan beviljas för högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

Ansökningen om landsbygdsutvecklingsprojekten inleds under 2023

Vi informerar på dessa sidor när ansökan om stöd inleds.

Att ansöka om stöd:

 1. 1
  Kontakta först NTM-centralen eller Leader-gruppen och presentera din idé.

  NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

 2. 2
  Avtala om annan finansiering för projektet innan du gör ansökan och avsätt medel för självfinansieringsandelen.

  Reservera också tillräckligt med kompetenta personer för att genomföra projektet.

 3. 3
  Gör din ansökan elektroniskt i Hyrrä-tjänsten.
 4. 4
  När du får ett meddelande om anhängiggörande kan du börja genomföra projektet.

  Projektets kostnader är stödberättigande efter anhängiggörandet. Finansieringen av ditt projekt bekräftas dock först när du får beslutet – tills dess genomför du projektet på egen risk.

 5. 5
  När du får beslutet vet du om ditt projekt har beviljats finansiering eller inte.

  Läs beslutet noggrant – det innehåller viktig information.