Lainsäädäntö

Lainsäädäntö

Euroopan yhteistä maatalouspolitiikkaa toteutetaan kaikkialla EU:ssa. Osalla maita on useampi ohjelma eri alueille. Kaikki ohjelmat pohjaavat Euroopan komission ja parlamentin säädöksiin.

Keskeiset lait ja säädökset

CAP-suunnitelma-asetus 2021/2115

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/126

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 täydentämisestä lisävaatimuksilla eräille tukitoimityypeille, jotka jäsenvaltiot täsmentävät mainitun asetuksen mukaisissa, vuosia 2023–2027 koskevissa YMP:n strategiasuunnitelmissaan, sekä säännöillä, jotka koskevat hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevassa toimenpidevaatimuksessa (GAEC-toimenpidevaatimus) 1 mainittua osuutta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2289

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä YMP:n strategiasuunnitelmien sisällön esittämisen ja turvalliseen tiedonvaihtoon käytettävän sähköisen järjestelmän osalta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2290

jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 liitteessä I vahvistettujen yhteisten tuotos- ja tulosindikaattoreiden laskentamenetelmiä koskevista säännöistä

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/129

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 mukaisista öljysiemeniä, puuvillaa ja viiniyttämisen sivutuotteita koskevia interventiotyyppejä sekä unionin tukeen ja YMP:n strategiasuunnitelmiin liittyviä tiedotus-, julkisuus- ja näkyvyysvaatimuksia koskevista säännöistä

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1475

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä YMP:n strategiasuunnitelmien arvioinnin sekä seurantaa ja arviointia varten toimitettavien tietojen osalta

Horisontaaliasetus 2021/2116

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/127

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 täydentämisestä maksajavirastoja ja muita elimiä, varainhoitoa, tilien tarkastamista ja hyväksymistä, vakuuksia sekä euron käyttöä koskevien sääntöjen osalta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/128

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastusten, vakuuksien ja avoimuuden osalta