Toimenpiteet

Toimenpiteillä edistetään EU:n yhteiselle maatalouspolitiikalle esitettyjen tavoitteiden saavuttamista. Suomen CAP-suunnitelma 2023–2027 sisältää maatalouden suorien tukien toimet, osan sektoritoimista, joita rahoitetaan maataloustukirahastosta sekä maaseudun kehittämisen toimenpiteet, joita rahoitetaan maaseuturahastosta.

EU:n maatalouspolitiikan toimenpiteet Suomessa

Suomen CAP-suunnitelma 2023–2027 sisältää maatalouden suorien tukien toimet, osan sektoritoimista, joita rahoitetaan maataloustukirahastosta sekä maaseudun kehittämisen toimenpiteet, joita rahoitetaan maaseuturahastosta.

Toimenpiteillä edistetään EU:n yhteiselle maatalouspolitiikalle esitettyjen tavoitteiden saavuttamista. Niillä vastataan ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan sekä Pellolta pöytään – ja Biodiversiteetti-strategioihin. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimenpiteet ja niiden vipuvaikutus luovat hyvinvointia koko Suomelle.

Toimenpiteiden valmistelu perustuu laajaan sidosryhmäyhteistyöhön, jota toteutettiin vuosien 2018–2022 välisenä aikana maa- ja metsätalousministeriön työryhmissä ja työpajoissa, joissa toteuttamisen kannalta keskeiset sidosryhmät ovat olleet laajasti edustettuna. CAP-suunnitelman toimenpiteille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan asetettujen tuotos-, tulos- ja vaikuttavuusmittareiden avulla.

perustulotuki, tuotantoon sidotut tuet, nuoret viljelijät, ekojärjestelmä, uudelleenjakotulotuki

tuottajaorganisaatiot, mehiläishoitoalan toimenpiteet

tilakohtainen toimenpide, maanparannus- ja saneerauskasvit, kerääjäkasvit, kiertotalouden edistäminen, suojavyöhykkeet, turvepeltojen nurmet, valumavesien hallinta, puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu, lintupellot, maatalousluonnon ja maiseman hoito, kosteikkojen hoito, alkuperäisrotujen kasvattaminen, alkuperäiskasvien ylläpito, alkuperäisrotujen perimän säilytys, alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat

kosteikkoinvestoinnit

nautojen hyvinvointisuunnitelma, nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat, vasikoiden olosuhteiden parantaminen, urospuolisten nautojen olosuhteiden parantaminen, nautojen laidunnus, nautojen ulkoilu, sikojen hyvinvointisuunnitelma, vapaa porsitus, parannetut porsimisolosuhteet, emakoiden/ensikoiden olosuhteiden parantaminen, vieroitettujen porsaiden olosuhteiden parantaminen, lihasikojen olosuhteiden parantaminen, lampaiden ja vuohien hyvinvointisuunnitelma, lampaiden ja vuohien olosuhteiden parantaminen, lampaiden ja vuohien laidunnus, siipikarjan hyvinvointisuunnitelma, siipikarjan olosuhteiden parantaminen

investoinnit maatilojen kilpailukyvyn kehittämiseen ja tilojen nykyaikaistamiseen, maatilojen energiainvestoinnit, ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit maatiloilla, eläinten hyvinvointia  ja bioturvallisuutta parantavat investoinnit, yrityksen perustamistuki nuorille viljelijöille

uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden investoinnit, maatalous- ja luonnontuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen investoinnit, mikro- ja pienyritysten sekä monialaisten maatilojen investoinnit, yritystoiminnan käynnistäminen maaseudulla, maaseutuyritysten kehittäminen

yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, yleishyödylliset investoinnit   luonnonvarojen kestävään hoitoon, yleishyödylliset investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit, maaseudun laajakaistainvestoinnit

koulutus, tiedonvälitys, neuvontapalvelut

EIP, yhteistyötoimet maatilojen kilpailukyvyn kehittämiseen ja tilojen nykyaikaistamiseen, yhteistyötoimet laatujärjestelmien ja tuottajaorganisaatioiden edistämiseksi, yhteistyötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, yhteistyötoimet  luonnonvarojen kestävään hoitoon, yhteistyötoimenpiteet nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan edistämiseksi, yhteistyötoimet sosioekonomisen rakenteen kehittämiseksi, Älykäs kylä –yhteistyöhankkeet

maaseudun laajakaistainvestoinnit

paikallista strategiaa toteuttavat toimet, toimintaraha, valmistelutuki