Finlands mål för jordbrukspolitiken

Med hjälp av åtgärderna i CAP-planen möjliggörs en aktiv och hållbar livsmedelsproduktion samt en livskraftig landsbygd i Finland. I planen ligger särskild betoning på klimat- och miljömålen.

Finlands mål för jordbrukspolitiken

På EU-nivå har det ställts upp nio specifika mål och ett övergripande mål för den gemensamma jordbrukspolitiken. Utifrån dem har man formulerat Finlands nationella prioriteringar och effektmål för uppföljningen av CAP-planens effekter. Avsikten är att målen ska nås senast 2027.

Aktiv livsmedelsproduktion

1. Jordbrukarnas företagarinkomst hålls på en nivå som säkerställer den inhemska matproduktionen
2. Jordbrukets konkurrenskraft förbättras till följd av produktivitetsutveckling och en kontrollerad strukturomvandling.
3. Det mervärde som jordbrukarna får för sina produkter ökar genom ökat samarbete
4. Nya lantbruksföretagare får stöd för att inleda affärsverksamhet eller diversifiera den.

Målet är att 2 700 nya lantbruksföretagare inleder affärsverksamhet eller diversifierar sin affärsverksamhet under 2023–2027.

5. Användningen av antimikrobiella läkemedel på produktionsdjur hålls på den nuvarande kontrollerade och låga nivån.

Antimikrobiella medel används endast enligt behov, och användningen av dem ökar inte jämfört med nuläget. (Total försäljning 2018: 18 mg/PCU)

Miljö- och klimatsmart jordbruk

6. Utsläppen av växthusgaser från jordbruket minskar.

Målet är att utsläppen 2027 är 0,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än 2019. År 2019 var storleken på utsläppen 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

7. Kväve- och fosforbalansen i åkrarna sjunker och ammoniakutsläppen från jordbruket minskar.

Målet är att kvävebalansen är under 46 kilogram per hektar, fosforbalansen under 5 kilogram per hektar och ammoniakutsläppen 25,5 kiloton år 2027.

8. Andelen skötta vårdbiotoper och naturbeten ökar.

Målet är att andelen skötta vårdbiotoper och naturbeten når 75 procent av det nationella skötselmålet senast 2027.

En mångsidig landsbygd med förnyelseförmåga

9. Företagsstocken på landsbygden blir mer diversifierad.

Målet är att företagen och deras verksamhetsställen på landsbygden under perioden 2023–2027 blir mer utspridda inom olika branscher mätt i antalet branscher och företag.

10. Datakommunikationsförbindelserna på landsbygden förbättras.

Målet är att det 2023–2027 anläggs 5 500 kilometer ny fiberoptisk kabel med snabb dataöverföring (1 GBit/s).

11. Den upplevda livskvaliteten hos invånarna på landsbygden förbättras.

Målet är att den genomsnittliga upplevda livskvaliteten hos landsbygdsbefolkningen har förbättrats till 2027 jämfört med början av finansieringsperioden.

12. Jordbruksföretagen och övriga företag på landsbygden moderniserar sin verksamhet genom att öka sina kunskaper och utnyttja digitalisering och innovationer.

Målet är att 100 procent av jordbruksföretagen och företagen på landsbygden senast 2027 har tagit i bruk digital teknik som är ny för företaget, har genomfört innovationer eller har tagit del av utbildning eller rådgivning.

Utnyttjande av forskning och god praxis och utvecklingen av kompetensen ger jordbruksföretagen och övriga landsbygdsföretag mervärde.