Investeringsprojekt – servicen och förhållandena i skick

Ny motionsplats i byn?
Göra byhusets tillgängligt?
Nya skyltar för naturlederna?
Göra den gemensamma badstranden trivsammare?
Snabbare internetförbindelser till byn?

Dessa är bara några exempel på objekt som kan finansieras med medlen för landsbygdsutveckling. Med medlen har man bland annat stött byggande och iståndsättning av idrottshallar, utomhusmotionsplatser, lekplatser, byahus, bynät, friluftsleder och vindskydd. Det är viktigt att objektet som finansieras kommer i allmän och gemensam användning.

Du kan också få finansiering för investeringar som ökar energieffektiviteten, energisparande och förnybar energi, investeringar som förbättrar vattendragens tillstånd och investeringar som främjar den biologiska mångfalden. Som vattentjänstinvesteringar finansieras småskaliga investeringar som förbättrar digitaliseringen av vattentjänsterna, energi- och resurseffektiviteten samt säkerheten.

Stödets andel av de godkända kostnaderna kan vara högst 65100 procent av godkända, rimliga kostnader. Stödets andel beror på det objekt som stöds.

Stöd kan sökas av offentligrättsliga eller privaträttsliga samfund, såsom byaföreningar, idrotts- eller motionsföreningar, kommuner eller andelslag.

Ansökningen om utvecklingsprojekten inleds under 2023

Vi informerar på dessa sidor när ansökan om stöd inleds.

Att ansöka om stöd:

 1. 1
  Kontakta NTM-centralen eller Leadergruppen och presentera din idé.

  NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd. Innan du gör ansökan ska du diskutera med NTM-centralen eller Leader-gruppen om vilken åtgärd ditt projekt kan finansieras med. Du behöver denna information för att göra ansökan.

  Avtala om annan finansiering för projektet innan du gör ansökan och avsätt medel för självfinansieringsandelen. Reservera också tillräckligt med kompetenta personer för att genomföra projektet.

  Om du planerar att bygga bredbandsförbindelser ska du kontakta NTM-centralen.

 2. 2
  Gör ansökan i e-tjänsten Hyrrä.

  En bra projektansökan har följande egenskaper:

  • Tydliga motiveringar till varför projektet behövs.
  • Målet och åtgärderna är tydliga och noggrant definierade.
  • Målgruppen är tydligt definierad och avgränsad.
  • De partners som behövs för projektet har förbundit sig att delta.
  • Kostnadsförslaget är motiverat och skäligt i förhållande till projektets mål och åtgärder.
  • Projektet har planer för hur verksamheten ska fortgå och förankras samt hur resultaten ska spridas.
 3. 3
  Du får ett meddelande när din ansökan har anhängiggjorts.

  Projektets kostnader är stödberättigande efter anhängiggörandet. Finansieringen av ditt projekt bekräftas dock först när du får beslutet – tills dess genomför du projektet på egen risk