Djurstöd

Direkta jordbrukarstöd betalas till jordbruksproducenterna på basis av djur och åkerareal.

Utgångspunkten för utbetalningen av stöd är att djurproduktionen ska bevaras i de nordliga produktionsförhållandena där växtperioden är kort och produktionskostnaderna höga. Med hjälp av stöden kan man jämna ut kostnadsskillnaderna i djurproduktionen både inom Finland och mellan Finland och andra EU-länder.

I Finland består djurstöden av EU-finansierade direktstöd och nationella djurstöd som Finland finansierar. Stödformerna är stöd och bidrag för uppfödning av djur, ersättningar för produktionsdjurens välbefinnande samt ersättningar för uppfödning av lantraser.

Villkor har ställts för utbetalningen av alla djurstöd och jordbrukarna ska iaktta dem. I villkoren samordnas de grundläggande kraven för utbetalning av stöd, de klimat- och miljökrav som ställs på jordbruksproduktionen i Finland samt de krav som ställs på djurens välbefinnande och matens spårbarhet.

Bidrag för uppfödning av djur

Djurbidrag som finansieras av EU betalas för uppfödning av djur. Dessa är bidrag för nötkreatur samt bidrag för får och getter. Dessutom betalas nationellt finansierade husdjursstöd för de nordliga stödområdena. Dessa är det nordliga husdjursstödet för nötkreatur, tackor och gethonor samt det nordliga produktionsstödet för mjölk.

Produktionsdjurens välbefinnande

Produktionsdjurens hälsa och välbefinnande förbättras med hjälp av åtaganden för djurens välbefinnande. Åtagandena för djurens välbefinnande består av olika åtgärder som förbättrar djurens välbefinnande och som är generösare än de lagstadgade kraven.

En jordbrukare som förbinder sig vid att förbättra produktionsdjurens välbefinnande kan välja de åtgärder som tillämpas på den egna gården och få ersättning för kostnaderna för dem. Åtgärderna kan gälla bland annat förbättring av djurens utrymmen, ordnande av utomhusvistelse och bete samt allmänt främjande av välbefinnandet. Dessutom följs djurens välbefinnande upp med hjälp av välbefinnandemätare.

Bevarande av lantraser inom jordbruksproduktionen

Det är Finlands nationella skyldighet att bevara lantraser som en del av jordbruksproduktionen. Detta mål främjas med avtal om uppfödning av lantraser. Syftet med stödet är att bevara och främja lantrasernas genetiska mångfald.

Djur av lantras i Finland är öst-, väst- och nordfinsk boskap, finska getter, finska får, ålandsfår, kajanalandsfår, finska hästar och lantrashöns. Ersättning betalas för uppfödning av dessa renrasiga djur.

Avtalet om uppfödning av lantraser är till sin form ett miljöavtal.