EU:s gemensamma jordbrukspolitik

EU:n maatalouspolitiikalla rahoitetaan jäsenmaiden maaseutua ja maataloutta. Näin turvataan kansalaisille ruoka, viljelijöille kohtuullinen elintaso, edistetään ympäristö- ja ilmastoystävällisiä käytäntöjä ja tehdään maaseudusta hyvä paikka asua. EU:n maaseuturahoituksesta maksetaan tukia viljelijöille ja rahoitetaan maaseudun kehittämistä.

Nya möjligheter för den inhemska livsmedelsproduktionen

I slutet av augusti godkände Europeiska kommissionen Finlands nationella plan för hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska genomföras i vårt land under perioden 2023–2027. Planen innehåller olika stödformer för primärproduktionen och dess utveckling, landsbygdens livskraft samt boende och välfärd på landsbygden.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik och Finlands nationella plan

Under den nya perioden ligger tonvikten på aktiv livsmedelsproduktion, klimat- och miljösmart jordbruk och en mångsidig landsbygd med förnyelseförmåga. Många av den gångna periodens åtgärder ingår även i den nya.

För invånare, företagare, jordbrukare och övriga grupper på landsbygden innebär den nya finansieringsperioden nya möjligheter, men också nya förfaranden att lära sig. För invånarna på landsbygden innebär den ett starkare lokalsamhälle och möjligheter att bo, leva och bedriva företagsverksamhet på landsbygden.

För konsumenterna innebär tryggandet av den inhemska livsmedelsproduktionen att det finns tillgång till rena och hållbart producerade livsmedel av hög kvalitet. Stöden till jordbruket bidrar till en mångsidig livsmedelsproduktion; med hjälp av finansieringen produceras olika finländska livsmedel, allt från honung till grönsaker och kött. I all verksamhet främjas kompetens, innovationer och digitalisering.

I Finland genomförs EU:s jordbrukspolitik genom den nationella, delvis EU-finansierade strategiska planen (CAP-planen). CAP-planen innefattar bland annat direktstöd till jordbruket, delvis sektorsspecifika åtgärder samt åtgärder för utveckling av landsbygden. I den nationella planen ingår också åtgärder för utveckling av landsbygden på Åland.

I den nya CAP-planen läggs det större vikt än tidigare vid klimat- och miljöåtgärdernas genomslag, och medel har kvoterats för dessa åtgärder för att säkerställa att målen nås.

Vad, var, när?

  • I augusti 2022 godkände Europeiska kommissionen Finlands strategiska CAP-plan, som innehåller riktlinjerna för jordbruksstöden, utvecklandet av livsmedelsproduktionen och stärkandet av landsbygdens livskraft.
  • Utifrån CAP-planen bereddes i slutet av 2022 nationella lagar och statsrådsförordningar med närmare bestämmelser om de åtgärder som ingår i planen.
  • De nya stödformerna och förfarandena trädde i kraft vid ingången av 2023. Det kommer att informeras separat om ansökningstiderna.
  • Det kommer också att ordnas informationsmöten och utbildning för landsbygdens aktörer om stödens innehåll och villkor och ansökningsförfarandena.