Finansiering av jordbruksinvesteringar

Investeringsstöd är ett effektivt verktyg när du bygger framtiden för ditt jordbruk.

Med hjälp av investeringsstöd främjas byggprojekt samt anskaffning av maskiner och anordningar som förbättrar jordbruksverksamhetens effektivitet. Samtidigt förbättras miljöns tillstånd och djurens välbefinnande. Investeringar förbättrar jordbrukets lönsamhet och gör mer och bättre produkter tillgängliga för konsumenterna. Nya produktionsbyggnader främjar djurens välbefinnande och det är också bättre för jordbrukaren att arbeta där.

Så här söker du om stödet

För att kunna få stöd ska du vara en jordbrukare som har fyllt 18 år och som bedriver eller börjar bedriva jordbruk som sin näring och som har tillräcklig yrkeskunskap.

Om gården innehas av två eller flera personer bör ni ansöka om stöd tillsammans. I så fall ska minst en tredjedel av gårdsbruksenheten innehas av en person som uppfyller förutsättningarna för att få stöd.

Stöd kan även beviljas åt en privaträttslig sammanslutning eller en sammanslutning av jordbruksföretagare (t.ex. ett torkandelslag).

Du kan ansöka om investeringsstöd via e-tjänsten Hyrrä. Ansökningar kan ännu inte göras för finansieringsperioden 2023–27. Vi informerar om ansökan senare.

Du kan kontakta din egen NTM-central.