Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt

Utbildningsprojekt

Målgruppen för utbildningsprojekten är företagare och sammanslutningar på landsbygden samt jordbrukare. Ett utbildningsprojekt kan betyda grupputbildning, precisionsutbildning eller en mer omfattande utbildningshelhet. I projektet kan man ordna yrkesutbildning och förvärvande av färdigheter, inklusive utbildningskurser, verkstäder och träning.

Teman för utbildningsprojekten kan vara:

 • Klimat- och miljöfrågor
 • Digitalisering
 • Energiproduktion och energiförbrukning samt energibesparing
 • Den senaste forskningsinformationen.

Stöd för ett utbildningsprojekt kan beviljas en sammanslutning som erbjuder offentlig- eller privaträttslig utbildning och som har lämpliga färdigheter, dvs. kompetent personal.

För utbildning riktad till jord- och skogsbruksaktörer kan stöd beviljas för 50–100 procent av de godtagbara kostnaderna.
För utbildning som riktar sig till andra landsbygdsföretagare stöd beviljas för 50–70 procent av de godtagbara kostnaderna.
För utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller grupp av aktörer kan stöd beviljas för 50–100 procent av de godtagbara kostnaderna.

Informationsförmedlingsprojekt

Medan utbildningsprojektets målgrupp har begränsats till utbildningsdeltagarna eftersträvar informationsförmedlingsprojekten en bredare publik. Informationsförmedlingsprojekten förmedlar den senaste informationen med andra metoder än utbildning. I informationsförmedlingsprojektet kan man utarbeta eller uppdatera förutredningar om tjänster på landsbygden, genomförbarhetsstudier och skydds-, skötsel- och användningsplaner för områden med viktiga naturvärden.

Teman för informationsförmedlingsprojekten kan vara:

 • klimat- och miljöfrågor, såsom att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den
 • utnyttjande av digitaliseringen
 • produktion och användning av förnybar energi samt möjligheter till energibesparing
 • cirkulär ekonomi
 • hållbar produktion och verksamhet
 • EU:s kvalitetssystem
 • vattenvård
 • biologisk mångfald och genetisk mångfald
 • nya lösningar och verksamhetsmodeller (t.ex. producentorganisationer).

Ett offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund kan få stöd för ett informationsförmedlingsprojekt. För informationsförmedlingsprojekt kan stöd beviljas till högst 100 procent av de godkända kostnaderna.

Ansökningen om landsbygdsutvecklingsprojekten inleds under 2023

Vi informerar på dessa sidor när ansökan om stöd inleds.

Att ansöka om stöd:

 1. 1
  Kontakta först NTM-centralen eller Leader-gruppen och presentera din idé.

  NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

 2. 2
  Avtala om annan finansiering för projektet innan du gör ansökan och avsätt medel för självfinansieringsandelen.

  Reservera också tillräckligt med kompetenta personer för att genomföra projektet.

 3. 3
  Gör din ansökan elektroniskt i Hyrrä-tjänsten.
 4. 4
  När du får ett meddelande om anhängiggörande kan du börja genomföra projektet.

  Projektets kostnader är stödberättigande efter anhängiggörandet. Finansieringen av ditt projekt bekräftas dock först när du får beslutet – tills dess genomför du projektet på egen risk.

 5. 5
  När du får beslutet vet du om ditt projekt har beviljats finansiering eller inte.

  Läs beslutet noggrant – det innehåller viktig information.