Samarbetsprojekt för utveckling av näringar och tjänster på landsbygden

Samarbetsprojekt för unga jordbrukare och företagsverksamhet

I samarbetsprojektet för unga jordbrukare och företagsverksamhet förädlas ny praxis, nya produkter och tjänster genom innovationer. Genom projekten förnyar man landsbygdsområdenas ekonomi och gör landsbygdsområdenas ekonomi mångsidigare, tryggar nya lantbruksföretagares verksamhet och underlättar generationsväxlingar och ägarbyten. Projektet ökar samarbetet och utvecklar nya lösningar.

Stöd kan beviljas för högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

Samarbetsprojektet Smarta byar

Samarbetsprojektet Smarta byar är ett utvecklingsprojekt där minst två aktörer tillsammans söker en lösning på en utmaning. Aktörerna kan till exempel vara byar eller kommuner eller till exempel byar och utvecklingsorganisationer tillsammans. Projektet Smarta byar främjar förnyelse, nya lösningar, djärva försök, nya partnerskap och nätverksbildning såväl på regional nivå som nationellt och internationellt.

Projektet Smarta byar är ett flerårigt projekt som kan omfatta allmännyttiga investeringar. Stöd för investeringar söks separat. Stöd kan beviljas för högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

Samarbetsprojekt för tjänster och verksamhetsmiljö på landsbygden

Genom projektet tryggas och utvecklas tjänsterna på landsbygden samt förnyas och görs landsbygdsområdenas ekonomi mångsidigare. Målet är att genom samarbete hitta nya lösningar.

Inom projektet kan man till exempel genomföra ett evenemang som förbättrar sammanhållningen i byn eller låta göra en landskapsvårdsplan för byn eller någon annan plan som förbättrar den allmänna trivseln. Genom projektet kan man också till exempel utveckla turismen och de naturbaserade välfärdstjänsterna. Dessutom kan projektet skapa sysselsättning och tillväxt inom bioekonomin eller utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Stöd kan beviljas för högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

Ansökningen om landsbygdsutvecklingsprojekten inleds under 2023

Vi informerar på dessa sidor när ansökan om stöd inleds.

Att ansöka om stöd:

 1. 1
  Kontakta först NTM-centralen eller Leader-gruppen och presentera din idé.

  NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

 2. 2
  Avtala om annan finansiering för projektet innan du gör ansökan och avsätt medel för självfinansieringsandelen.

  Reservera också tillräckligt med kompetenta personer för att genomföra projektet.

 3. 3
  Gör din ansökan elektroniskt i Hyrrä-tjänsten.
 4. 4
  När du får ett meddelande om anhängiggörande kan du börja genomföra projektet.

  Projektets kostnader är stödberättigande efter anhängiggörandet. Finansieringen av ditt projekt bekräftas dock först när du får beslutet – tills dess genomför du projektet på egen risk.

 5. 5
  När du får beslutet vet du om ditt projekt har beviljats finansiering eller inte.

  Läs beslutet noggrant – det innehåller viktig information.