Samarbetsprojekt inom jordbruket

Samarbetsprojekt för gårdarna

I samarbetsprojekten för gårdarna utnyttjas digitaliseringens möjligheter och man producerar ny praxis, nya produkter och tjänster genom innovationer. Projektet ökar samarbetet och utvecklar nya lösningar. Målet med projektet är att förbättra jordbrukets produktivitet och kostnadseffektivitet.

Stöd kan beviljas för högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

Projekt inom det europeiska innovationspartnerskapet

Projekten inom det europeiska innovationspartnerskapet (European innovation partnership, EIP) är en del av ett system där innovationsgruppernas verksamhet finansieras. EIP-gruppen löser på förhand identifierade problem som hänför sig till primärproducenternas behov och publicerar den innovation eller det resultat som uppkommit.

Projektet kan vara regionalt, nationellt eller internationellt. EIP-grupperna samarbetar också intensivt med bland annat rådgivarna och det nationella AgriHubi-nätverket för att påskynda spridningen och tillämpningen av ny information och innovationer.

Stöd kan beviljas offentligrättsliga samfund eller privaträttsliga samfund, såsom små och medelstora företag, forskningsenheter, utvecklingsorganisationer, stiftelser, läroanstalter, kommuner, föreningar eller fysiska personer (lantbruksföretagare med FO-nummer). Stöd kan beviljas för högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

Utveckling av kvalitetssystem och producentorganisationer

Främjande av kvalitetssystem genom samarbetsprojekt

Projektet främjar lantbruksföretagarnas och andra aktörers anslutning till olika kvalitetssystem, till exempel ekologisk produktion, namnskyddssystem eller Sikava.
Stöd kan beviljas för högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna.

Främjande av producentorganisationer genom samarbetsprojekt

Projektet främjar uppkomsten av nya producentorganisationer. Projektet kan vara regionalt eller riksomfattande.

Stöd för kostnader i anslutning till sammanställning av producentorganisationer och aktivering av verksamheten kan beviljas till högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna. Stödet kan för grundande av producentgrupper, producentorganisationer eller branschorganisationer uppgå till 10 procent av den årliga saluförda produktionen och högst 100 000 euro per år.

Om man som resultat av projektet beslutar att ansöka om godkännande som producentorganisation, ansöker man om godkännande hos Livsmedelsverket.

Ansökningen om utvecklingsprojekten inleds under 2023

Vi informerar på dessa sidor när ansökan om stöd inleds.

Att ansöka om stöd:

 1. 1
  Kontakta först NTM-centralen eller Leader-gruppen och presentera din idé.

  NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

 2. 2
  Avtala om annan finansiering för projektet innan du gör ansökan och avsätt medel för självfinansieringsandelen.

  Reservera också tillräckligt med kompetenta personer för att genomföra projektet.

 3. 3
  Gör din ansökan elektroniskt i Hyrrä-tjänsten.
 4. 4
  När du får ett meddelande om anhängiggörande kan du börja genomföra projektet.

  Projektets kostnader är stödberättigande efter anhängiggörandet. Finansieringen av ditt projekt bekräftas dock först när du får beslutet – tills dess genomför du projektet på egen risk.

 5. 5
  När du får beslutet vet du om ditt projekt har beviljats finansiering eller inte.

  Läs beslutet noggrant – det innehåller viktig information.