Stöd och finansiering för jordbrukare

Syftet med jordbrukarstöden är att trygga produktionens lönsamhet och kontinuitet.

Jordbrukspolitik för EU:s nordligaste odlingsförhållanden

Jordbrukarstöden grundar sig på EU:s gemensamma jordbrukspolitik, för vilken förkortningen CAP (Common Agricultural Policy) används. Stöden och deras villkor beskrivs i CAP-planen, som har utarbetats av jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med intressentgrupperna.

Jordbrukarstöden finansieras med EU:s garantifond för jordbruket, EU:s landsbygdsfond och nationella medel. Syftet med stöden är att trygga jordbruksproduktionens lönsamhet och kontinuitet i EU:s nordligaste odlingsförhållanden.

Stöd enligt de nya villkoren kan sökas från och med 2023.

Jordbrukarstöden förnyas 2023 – vad förändras?

  • Ny teknologi för stödansökan och uppföljning av villkoren
  • Jordbruksmark och ersättningsberättigande som grund för stöd
  • Stödmottagaren ska vara aktiv jordbrukare
  • Villkorligheten ersätter tvärvillkoren
  • Stödrättigheterna slopas
  • Förändringar i villkoren för åkerstöd
  • Referensdagen gäller alla djurbidrag
  • Både bekant och nytt för ersättningen för djurens välbefinnande
  • Avtalen för uppfödning av lantraser blir ettåriga
  • Från och med början av 2023 ska varje EU-medlemsstat införa ett satellitbaserat uppföljningssystem för stödvillkoren.

Jordbrukarnas berättelser