Finansiering för utveckling av landsbygden

Utvecklingsprojekten har många möjligheter.

Utbildningsprojekten förbättrar företagarnas kompetens bland annat i fråga om företagsledning, marknadsföring, miljövård och energieffektivitet. Teman för informationsförmedlingsprojekt riktade till en större målgrupp kan vara bland annat hållbart jord- och skogsbruk, åkerns vattenhushållning och tillväxtskick samt ökad användning av förnybar energi.

Den nya kompetensen förbättrar gårdarnas och andra företags konkurrenskraft och skapar deras förutsättningar för att utveckla företagsverksamheten. I och med utbildningen kan företagen ta i bruk de nyaste, effektivare metoderna. Nya kunskaper och färdigheter skapar också en grund för uppkomsten av innovationer.

Samarbetsprojekten löser gemensamma utmaningar. I dessa projekt kan företagarna till exempel utveckla digitala verktyg för gemensamt bruk eller gemensam marknadsföring. I samarbetsprojekten arbetar man dessutom tillsammans för att förbättra tillståndet i vår gemensamma miljö: man utvecklar verksamhetssätt som främjar hållbar användning av naturresurser och energisparande, förbättrar naturens mångfald och främjar anpassningen till klimatförändringen och hanteringen av dess risker.

Ansökningen om landsbygdsutvecklingsprojekten inleds under 2023

Vi informerar på dessa sidor när ansökan om stöd inleds.

Ett offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund kan få stöd för ett utvecklingsprojekt.  I samarbetsprojektet måste minst två aktörer delta samarbetet – i företags- och jordbrukargruppsprojekt minst tre.

Ansökan om finansiering har ännu inte börjat. Vi informerar på dessa sidor när ansökan om stöd inleds.

Ni kan kontakta NTM-central eller Leader-grupp.

 

Exempel på projekt