Finansiering för utveckling av landsbygden

Du kan ansöka om finansiering från EU:s landsbygdsfond för olika åtgärder som förbättrar trivseln och servicen i din hembygd.

Behövs till exempel en samlingslokal eller en motionsplats i byn? Du kan få stöd från EU:s landsbygdsfond för investeringar som kommer till gemensam och allmän användning. Med stödet kan du också låta göra en plan eller utredning som stöder utvecklingen av en by eller ett bostadsområde.

Från och med 2023 får man finansiering även för olika projekt som förbättrar miljöns tillstånd. Projekten kan gälla till exempel energibesparing, vattenförsörjning eller naturens mångfald.

Tre frågor om finansieringsansökan:

Stöd kan beviljas för: offentlig- eller privaträttsliga samfund, såsom läroanstalter, kommuner, organisationer, idrottsföreningar, kulturföreningar, byaföreningar eller andelslag.

  1. Kontakta NTM-centralen eller Leader-gruppen och presentera din idé. Kontaktuppgifterna hittar du här.
  2. Gör upp en projektplan och budget.
  3. Gör din ansökan i e-tjänsten Hyrrä.
  4. Myndigheten behandlar din ansökan.
  5. Du får ett beslut. Bekanta dig noggrant med det.
  6. Följ tidsfristerna i beslutet när du genomför projektet och ansöker om utbetalning.

Kontakta NTM-centralen eller Leader-gruppen i ditt område. NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

Exempel på stöd för utveckling av boendemiljöer på landsbygden