Företags- och jordbrukargruppsprojekt

Företagsgrupper

I ett samarbetsprojekt kan en grupp företag utveckla sin verksamhet både med gemensamma utvecklingsåtgärder och företagsspecifikt. Målet kan till exempel vara att utveckla det produktiva samarbetet, att utveckla marknadsförings- och försäljningssamarbetet eller att planera en produktfamilj. Samarbetet kan byggas upp i företagsgrupprojektet på så vis att slutprodukten till exempel kunde vara bildandet av ett andelslag som betjänar företagen eller inledandet av turismföretagens exportring.

Till en företagsgrupp kan höra minst tre och högst tio företag.

Stödmottagaren, dvs. projektets administratör, kan vara en utvecklingsorganisation: en rådgivningsorganisation, ett utvecklingsbolag eller någon annan motsvarande offentligrättslig eller privaträttslig sammanslutning.

Jordbrukargrupper

I ett samarbetsprojekt kan en grupp jordbrukare utveckla sin verksamhet både med gemensamma utvecklingsåtgärder och företagsspecifikt. Målet kan till exempel vara att utveckla arbetet och det produktiva samarbetet. Samarbetet förbättrar jordbrukarnas möjligheter att delta och påverka samt ändamålsenliga sätt att genomföra miljövårdsåtgärder. Jordbrukarna kan få kostnadsfördelar av samarbetet, information om nya innovationer och nya kunskaper och färdigheter. Genom samarbete förbättras också jordbrukarnas ork, välbefinnande och gemenskap.

Till en jordbrukargrupp kan höra minst tre och högst tio företag. Stödmottagaren, dvs. projektets administratör, kan vara en utvecklingsorganisation: en rådgivningsorganisation, ett utvecklingsbolag eller någon annan offentligrättslig eller privaträttslig sammanslutning.

Ansökningen om utvecklingsprojekten inleds under 2023

Vi informerar på dessa sidor när ansökan om stöd inleds.

Att ansöka om stöd:

 1. 1
  Kontakta först NTM-centralen eller Leader-gruppen och presentera din idé.

  NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

 2. 2
  Avtala om annan finansiering för projektet innan du gör ansökan och avsätt medel för självfinansieringsandelen.

  Reservera också tillräckligt med kompetenta personer för att genomföra projektet.

 3. 3
  Gör din ansökan elektroniskt i Hyrrä-tjänsten.
 4. 4
  När du får ett meddelande om anhängiggörande kan du börja genomföra projektet.

  Projektets kostnader är stödberättigande efter anhängiggörandet. Finansieringen av ditt projekt bekräftas dock först när du får beslutet – tills dess genomför du projektet på egen risk.

 5. 5
  När du får beslutet vet du om ditt projekt har beviljats finansiering eller inte.

  Läs beslutet noggrant – det innehåller viktig information.