Allmännyttiga investeringar i utveckling av tjänster och verksamhetsmiljö på landsbygden

Investeringar i utveckling av tjänster eller verksamhetsmiljön på landsbygden kan vara till exempel:

 • distansarbetsplats eller gemensamt arbetsutrymme eller annan investering som stöder arbete på flera verksamhetsställen
 • leder, vindskydd, motionsplats, lekpark eller annan investering som förbättrar rekreationsmöjligheterna
 • mindre vattentjänstprojekt
 • renovering eller annan investering som förbättrar säkerheten eller tillgängligheten.

Stödets andel av de godkända kostnaderna kan vara högst 65100 procent av godkända, rimliga kostnader. Stödets andel beror på det objekt som stöds. Stödet kan beviljas för ett offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund.

Bredbandsinvesteringar

Byanätsprojekt finansieras i områden där supersnabba datakommunikationsförbindelser inte byggs på marknadsvillkor. Det nät som byggs ska garantera en anslutning som fungerar med en hastighet på 1 Gbit/s. Byanätet förblir i stödmottagarens ägo och stödmottagaren förbinder sig till att hålla nätet tillgängligt i enlighet med stödvillkoren.

Stöd kan beviljas för privat- och offentligrättsliga sammanslutningar, till exempel föreningar eller kommuner. Stöd kan beviljas för högst 65 procent av de godtagbara kostnaderna. En del av projektets finansiering kan vara talkoarbete

Ansökningen om utvecklingsprojekten inleds under 2023

Vi informerar på dessa sidor när ansökan om stöd inleds.

Att ansöka om stöd:

 1. 1
  Kontakta först NTM-centralen eller Leader-gruppen och presentera din idé.

  NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

 2. 2
  Avtala om annan finansiering för projektet innan du gör ansökan och avsätt medel för självfinansieringsandelen.

  Reservera också tillräckligt med kompetenta personer för att genomföra projektet.

 3. 3
  Gör din ansökan elektroniskt i Hyrrä-tjänsten.
 4. 4
  När du får ett meddelande om anhängiggörande kan du börja genomföra projektet.

  Projektets kostnader är stödberättigande efter anhängiggörandet. Finansieringen av ditt projekt bekräftas dock först när du får beslutet – tills dess genomför du projektet på egen risk.

 5. 5
  När du får beslutet vet du om ditt projekt har beviljats finansiering eller inte.

  Läs beslutet noggrant – det innehåller viktig information.